03/04/2014

Mai Tú Ân xin giới thiệu một truyện ngắn mới
BÖÕA GIOÃ NÖÛA ÑEÂM


“Thoâi, theá laø hoûng roài”. OÂng Hai böïc doïc noùi khi ñang cuøng vôï vaø ñöùa con gaùi UÙt nuùp trong caên haàm truù aån noâng toeøn ñaøo ngay trong beáp. Baèng ñoâi tai cuûa moät ngöôøi ñaõ soáng laâu naêm trong caùi laøng raùp ranh naøy, oâng bieát traän caøn ñaõ keát thuùc. Tieáng noå uøng oaøng cuûa ñaïn ñaïi baùc cuøng vôùi ñuû thöù tieáng suùng lôùn nhoû raâm ran keùo daøi töø saùng tôùi giôø ñoät nhieân im baët. OÂng bieát raèng beân ta ñaõ thua. Boïn nguïy maïnh hôn, ñaõ taán coâng töø ba höôùng, laïi ñöôïc ñaïi baùc töø quaän lò lieân tuïc naõ vaøo laøng. Beân ta thì chæ coù ñoäi du kích xaõ do thaèng Hai con oâng chæ huy vôùi vaøi caây suùng maùy coå loã só thì chaúng laøm neân côm chaùo gì. Vaäy maø cuõng caàm cöï ñöôïc töø saùng ñeán giôø cuõng laø gioûi laém roài..


Nhöng oâng Hai vaãn böïc doïc chöûi theà nhieàu laàn suoát töø saùng ñeán giôø. Khoâng phaûi oâng böïc doïc vì traän caøn naøy, vì cöù daêm böõa nöûa thaùng thì caùi laøng Thöôïng naøy laïi rung chuyeån leân vì nhöõng traän caøn lôùn nhoû. Caùi laøng cuûa oâng naèm trong vuøng giaûi phoùng nhöng laïi loït thoûm ba beà trong vuøng Quoác gia, nhö moät muõi dao naèm keà ngay vaøo coå quaän lò. Do vaäy boïn Nguïy töø laâu muoán nhoå ñi caùi gai naøy tröôùc maét, coøn beân ta thì laïi muoán giöõ laáy noù. Theá laø caùi laøng Thöôïng cuûa oâng nhö moät mieáng moài ngon maø caû hai beân theøm thuoàng, ñeàu muoán chieám laáy. Noù nhö moät con ñó maët daøy nay bò thaèng naøy mai bò thaèng khaùc giaønh giaät cöôõng hieáp vaäy. Luùc thì thuoäc beân naøy, luùc thì thuoäc beân kia, heát tieán coâng roài laïi giaûi phoùng, heát caøn queùt choáng caøn roài laïi bình ñònh taùi chieám khieán caùi laøng Thöôïng khoán khoå cuûa oâng ngaøy caøng xô xaùc.


Nhöng coù ñeán caû naêm nay caùi laøng oâng ñöôïc yeân thaân trong vuøng giaûi phoùng. Cöù nhö boïn Nguïy queân baüng noù ñi trong thôøi gian ñoù vaäy. AÂyù theá maø ñuùng vaøo ngaøy nhaø oâng döï ñònh toå chöùc laøm böõa gioã, sau maáy naêm beâ treã thì laïi xaûy ra cuoäc caøn naøy. Maø noù laïi coù veû döõ doäi chôù khoâng phaûi chæ laø nhöõng cuoäc laán chieám thaêm doø nhö nhöõng laàn tröôùc. Boïn Nguïy coù caû phaùo binh yeåm trôï, ñaõ taán coâng suoát töø saùng cho ñeán taän baây giôø. Do vaäy oâng Hai môùi phaûi ñieân tieát chöûi theà nhieàu laàn suoát töø luùc traän caøn baét ñaàu. OÂng nguyeàn ruûa caùi laøng khoán khoå cuûa mình, nguyeàn ruûa traän caøn khoâng ñuùng luùc naøy. OÂng chöûi ruûa caùi boïn chæ huy naøo laïi nheø ngay vaøo ngaøy nhaø oâng coù ñaùm gioã maø laïi môû cuoäc caøn. OÂng cuõng oaùn traùch beân ta sao khoâng choáng giöõ nhö moïi laàn maø laïi ruùt lui. OÂng laïi chöûi caû thaèng Hai con oâng, bao ngaøy luyeän taäp lính traùng nhö theá maø môùi chæ ñaùnh coù vaøi hieäp ñaõ voäi vaõ ruùt lui.


Vöøa nhaéc ñeán thaèng Hai thì boãng ñaâu noù hoäc toác chaïy veà, ngöôøi laám lem buøn ñaát. Vöøa phoùng vaøo nhaø, noù vöøa la lôùn leân khi nhaùc thaáy boùng oâng ôû cöûa haàm : “con veà nhaø laáy ñoà roài ñi ngay”. Luùc naøy tieáng ñaïi baùc ñaõ im haún, chæ coøn leû teû vaøi tieáng suùng nhoû voïng laïi töø ñaàu laøng.


OÂng vaø baø vôï cuøng con UÙt luïc cuïc chui ra khoûi haàm. OÂng ñöùng vaën veïo cho ngöôøi ñôõ teâ cöùng ñi vì phaûi ngoài boù goái töø saùng tôùi giôø thì thaáy thaèng Hai trôû ra, sau moät hoài luïc cuïc trong nhaø. Noù mang moät caùi ba loâ to töôùng, vöøa ñi vöøa voäi vaøng noùi vôùi oâng : “Coù leõ tuïi con ruùt thoâi tía aï. Khoâng truï noåi vì kyø naøy noù ñaùnh döõ quùa. Con seõ theo anh em ruùt vaøo röøng nhö caùi ñaän naêm tröôùc. Tía maù lieäu maø thu xeáp cuøng con UÙt taûn cö sang beân Y. nhaém khi naøo eâm thì veà coi nhaø cöûa cuõng ñöôïc. “


Thaèng Hai khoaùc ba loâ ñònh ñi thì chôït nhö nhôù ra ñieàu gì, noù xuoáng gioïng noùi nhoû vôùi oâng :


- Tía aø. Caáp treân cho hay beân tuïi noù coù tieåu ñoaøn 87 bieät ñoäng cuõng tham gia trong traän naøy. Thaèng Ba ôû tieåu ñoaøn ñoù neân coù theå noù veà.


Noù voäi vaøng quay ñi vaø bieán maát sau coång ñeå oâng baø ñöùng chöng höûng. OÂng Hai chöûi ñoång thaønh tieáng. Traän caøn keùo daøi ñaõ laøm oâng maát toi caû buoåi saùng, phaù hoûng buoåi gioã troïng maø oâng ñaõ chuaån bò töø laâu. Giôø laïi nghe noùi coù thaèng Ba nhaø oâng, caùi thaèng con baát hieáu ñoù vaùc maët trôû veà thì baûo sao oâng khoân

Không có nhận xét nào: