09/04/2015

CHÚNG TÔI PHẢN ĐỐI TẬP CẬN BÌNH ĐẾN VIỆT NAM !

CHÚNG TÔI PHẢN ĐỐI ÔNG TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG MỜI CHỦ TỊCH TRUNG QUỐC TẬP CẬN BÌNH SANG THĂM VIỆT NAM - PHẢN ĐỐI TẬP CẬN BÌNH ĐẾN VIỆT NAM !


Không có nhận xét nào: