25/05/2014

MTA CHO ĐIỂM "BỘ TỨ QUYỀN LỰC"...

Gần một tháng khủng hoảng biển Đông, với những gì đọc được thì MTA xin vô phép được vô duyên cho điểm "Bộ Tứ Quyền Lực" của chúng ta.
Anh Thủ Dũng, xét những gì anh đã làm, đã nói, và đã được nhiều người ủng hộ thì MTA xin tặng anh giai 2 điểm Cộng (+2).
Bác Chủ Sang, với những lời mạnh mẽ trong các cuộc gặp cử tri, xin được tặng Bác 1 điểm Cộng (+1)
Bác Chủ Hùng, đã thể hiện rõ ràng nhưng chưa đạt được lòng mong mỏi của toàn dân với cơ quan thể hiện cao nhất ý chí của toàn dân, nên chưa có điểm lần này. Mong lần sau sẽ được tặng Bác dựa trên sự tích cực của QH chúng ta.
Bác Cả Trọng thì mặc dù kính trọng, MTA vẫn phải bùi ngùi cho Bác 1 điểm Trừ (-1). Hy vọng với vai trò lãnh đạo, giai cấp tiên phong của mình thì vai trò của Bác sẽ mạnh mẽ hơn trong thời gian đấu tranh sắp tới chống kẻ thù xâm lấn phương Bắc...
Với tất cả sự trân trọng...
25/5/2014
Mai Tú Ân
ma-tu-an.blogspot.com

Không có nhận xét nào: