19/05/2015

Cả nước có hai Tổng Biên Tập....

Việt Nam có 800 tờ báo nhưng chỉ có hai Tổng Biên Tập. Đó là ông Kim Quốc Hoa, TBT của báo Người Cao Tuổi, và Ban Tuyên Giáo TW là Tổng Biên Tập của tất cả báo còn lại...

Không có nhận xét nào: