29/02/2016

So sánh Viện trợ của Liên Xô,Trung Quốc cho Việt Nam DCCH, và của Mỹ cho VNCH trong chiến tranh

VIỆN TRỢ QUÂN SỰ CỦA TRUNG QUỐC VÀ LIÊN XÔ CHO VIỆT NAM

Viện trợ quân sự của Trung Quốc cho Việt Nam.
- Giai đoạn 1955-1960: 19.589 tấn
- Giai đoạn 1960-1964: 22.982 tấn
- Giai đoạn 1965-1968: 170.798 tấn
- Giai đoạn 1969-1972: 761.001 tấn
- Giai đoạn 1973-1975: 620.354 tấn


Trong đó, chỉ tính viện trợ quân sự :

Súng bộ binh: 2.227.677 khẩu
Súng cối các loại: 24.134 khẩu
Pháo hỏa tiễn: 290 khẩu
Pháo mặt đất: 1.376 khẩu
Pháo cao xạ: 3.229 khẩu
Tên lửa Hồng Kỳ: 1 trung đoàn
Tên lửa S125: 2 trung đoàn 

Đạn tên lửa K681: 480 quả
Máy bay chiến đấu: 142 chiếc
Tàu chiến hải quân: 30 chiếc
Tàu vận tải hải quân: 127 chiếc
Xe tăng các loại: 552 chiếc
Xe vỏ thép: 360 chiếc
Xe xích kéo pháo: 322 chiếc
Xe chuyên dùng: 6.524 chiếc
Phao cầu: 15 bộ
Xe máy công trình: 3.430 chiếc
Ống dẫn dầu: 11 bộ
Thiết bị toàn bộ: 36 bộ.
Số lượng quân nhân Trung Quốc tham chiến là 320.000 người, trong đó có 4.000 người thiệt mạng.
Tính tất cả chi phí vào khoảng 20 tỉ đô la
(Nguồn: Những nguồn chi viện lớn cho cách mạng Việt Nam - Báo Quân đội Nhân dân, 3/5/2008)

VIỆN TRỢ QUÂN SỰ CỦA LIÊN XÔ CHO VIỆT NAM

Phân loại Đơn vị tính
Súng bộ binh khẩu 439.198 khẩu
Súng chống tăng khẩu 5.630 khẩu
Súng cối các loại khẩu 1.076 khẩu
Pháo hỏa tiễn khẩu 1.877 khẩu
Pháo mặt đất khẩu 789 khẩu
Pháo cao xạ khẩu 3.229 khẩu
Bộ điều khiển bộ 647 khẩu
Bệ phóng rốc két chiếc 1.357 khẩu
Đạn rốc két quả 10.169
Tên lửa SA-2 hệ thống 23
Đạn tên lửa VT 50v quả 8.686
Tên lửa Hồng Kỳ e 1 trung đoàn
Tên lửa S125 e 2 trung đoàn
Đạn tên lửa K681 quả 480
Máy bay chiến đấu chiếc 316
Tàu chiến hải quân chiếc 52
Tàu vận tải hải quân chiếc 21
Xe tăng các loại chiếc 687 chiếc
Xe vỏ thép chiếc 601 chiếc
Xe xích kéo pháo chiếc 1.332
Xe chuyên dùng chiếc 498
Phao cầu bộ 12
Xe máy công trình chiếc 100
Ống dẫn dầu bộ 56
Thiết bị toàn bộ bộ 37
Số lượng quân nhân tham chiến khoảng 5.000 người. Tổng chi phí ước tính vào khoảng 19,5 tỉ đô la.

VIỆN TRỢ QUÂN SỰ CỦA MỸ CHO VNCH

Súng bộ binh 1.900.000 khẩu
Phi cơ 1.200
Trực thăng 600
Xe tăng-Thiết giáp 2.074 (gồm 1.249 xe tăng và 961 xe thiết giáp)
Súng cối 14.900
Súng phóng lựu chống bộ binh 47.000
Pháo các loại 1.532 (chỉ tính đại bác cỡ 105mm trở lên) 6.271 (2.428 pháo mặt đất và 3.843 pháo cao xạ)
Xe cơ giới các loại 56.000
Máy thông tin 50.000 (vô tuyến)
70.000 (hữu tuyến)
Bệ phóng rốc két Không có trang bị 1.357
Tàu chiến Khoảng 700
Tổng giá trị viện trợ (1955-1975) ~16,76 tỷ USD. Nước Mỹ có 500.000 người tham chiến và 58.000 người thiệt mạng.
MTA (tổng hợp)

Không có nhận xét nào: