10/12/2016

Anh Cả Trọng vạn tuế, vạn, vạn tuế...

Thật là bực mình quá khi lão tổng thống Mỹ Donald Trump không mời anh Cả Nguyễn Phú Trọng của tớ sang Mỹ để dự lễ nhậm chức ngày 20/1/2017, trong khi lão lại mời tùm lum người khác. Chơi vậy là chơi không đẹp nhé.

Lão Trump này chắc không biết anh Cả Trọng của tớ tên tuổi oai danh bốn biển, lừng lẫy địa cầu. Anh Cả Trọng của tớ thống lãnh đội quân tiên phong, dưới trướng có 16 tên sai nha và 4 triệu tên đầu đất để sai vặt. Anh Cả Trọng của tớ đi đến đâu là bọn quan viên đầu to ở địa phương đó bò rạp xuống để tung hô anh tớ muôn năm. Kèn, trống nổi lên inh ỏi, các đại nghệ sĩ sắp hàng múa hát mừng vui để cung thỉnh anh Cả. Các nhà văn, nhà thơ viết lên những áng văn chương để ca ngợi công đức của anh Cả.

Anh Cả Trọng của tớ bây giờ muốn làm gì mà chẳng được. Muốn làm Tổng Thống hay Hoàng Đế, muốn làm Thánh Thần hay làm Đấng Chí Tôn thì chỉ cần nói một tiếng là xong. Là muôn dân trăm họ quì rạp xuống để tung hô :"Đồng chí TBT Nguyễn Phú Trọng vạn tuế, vạn vạn tuế"

Ấy thế mà lão Donald Trump lại coi anh Cả Trọng của tớ như cứt...

MTA

Không có nhận xét nào: